Oppdragsvilkår og priser

Gille advokater DA følger den salærpolicy som er fastsatt av Advokatforeningen. Det betyr at honorar fastsettes på bakgrunn av medgåtte timer hensyntatt oppdragets omfang, vanskelighetsgrad, betydning og resultat, hvilke interesser som er involvert og den spesialkompetanse som oppdraget krever.

Ta kontakt

Oppdragsvilkår 

Gille advokater DAs (Gille) oppdragsvilkår gjelder for den juridiske bistand og de tjenester som advokatfirmaet leverer til deg som klient, om ikke annet er avtalt. 


1. Oppdraget 

1.1. Oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen. For øvrig avtaler Gille og klienten løpende den juridiske bistand og omfanget av hvert oppdrag, samt klientens og andres medvirkning og ytelser. 

1.2. Gille forplikter seg overfor klienten til å yte kvalifisert juridisk bistand, levert til avtalt tid og omfang. Bistanden fra Gille omfatter ikke skatterettslige problemstillinger dersom dette ikke er særlig angitt i oppdragsbekreftelsen. 

1.3. Alle oppdrag utføres etter reglene i advokatforskriften, domstolslovens regler om advokater, samt andre relevante lover og regler. 

1.4. Gille er undergitt reglene i hvitvaskingsloven og må derfor bl.a. innhente og oppbevare identitetsopplysninger for klienter. 

1.5.   Gille oppbevarer alle saksdokumenter i arkiv i minst 5 år etter sakens avslutning. Deretter vil de bli makulert/slettet uten videre varsel. Originale dokumenter kan tilbakeleveres etter oppdragets avslutning, om klienten ber om dette. 

1.6. Klienter får nødvendige rettigheter til å bruke skriftlig materiale som Gille leverer til klienten i forbindelse med oppdraget, men Gille har og beholder alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til materialet. 

1.7. Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at Gille ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Denne samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. 

1.8. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares eller gås gjennom av Gille. Gille og klienten skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som gjøres med involverte parter. 


2. Honorar, fakturering og klientmidler 

2.1.   Gille fastsetter honorar (betaling) med utgangspunkt i medgått tid, justert for arbeid utenfor normal arbeidstid, det ansvar som er forbundet med oppdraget, oppdragets kompleksitet, graden av spesialistkunnskap og oppnådd resultat. Medgått tid er således ikke alene bestemmende for salærberegningen. Våre timepriser er relatert til de tre ulike stillingskategorier vi opererer med. Timepriser er oppgitt på vår internettside og/eller i oppdragsbekreftelsen. 

2.2. Oppdragsrelaterte omkostninger og utlegg, herunder gebyrer, rimelige reise- og oppholdsutgifter, kost, større kopierings- og utsendelseskostnader, samt eksterne overføringsutgifter, belastes klienten i tillegg til honorar. 

2.3. I forbindelse med starten på et oppdrag, vil klienten på anmodning få et estimat over honorarets størrelse, i den grad dette er mulig ut fra oppdragets karakter. Ellers vil den måte honoraret skal beregnes på, slik som de timepriser som vil anvendes, bli opplyst. I forbrukerforhold skal klienten gis opplysninger om honorarberegningen før arbeid påbegynnes. Dersom det er gitt et kostnadsestimat på utførelsen av et oppdrag, skal fakturaen ikke avvike fra estimatat med mer enn 15 %, uten at klienten har blit varslet om muligheten for overskridelse. 

2.4. Normalt fakturerer Gille etterskuddsvis hver måned. Det kreves likevel i utgangspunktet forskuddsbetaling ved større eksterne omkostninger. Eventuell merverdiavgift er ikke inkludert. Gille kan også kreve at nye klienter betaler forskuddsbeløp som reflekterer de antatte kostnader knyttet til et oppdrag, slik at honorar skal trekkes fra slikt forskuddsbetalt beløp ved manglende betaling av faktura eller mot betaling av siste faktura knyttet til oppdraget. 

2.5. Priser for løpende tjenester, som abonnement, overvåking ol. kan justeres en gang per år tilsvarende endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks eller med 30 dagers varsel. 

2.6. Betalingsbetingelsene er netto 14 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med forsinkelsesrentelovens bestemmelser. 

2.7. Alle klientmidler som finnes hos Gille disponeres etter Advokatforeningens regler, og blir innsatt på klientkonti. Henførbare renter tilfaller klienten i samsvar med Advokatforeningens regler. 

2.8. Ved klage til relevante disiplinærorganer, er det mulig å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk og hvorvidt honoraret er korrekt i forhold til oppdraget. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Informasjon om klageadgangen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no. 

2.9. Klienten er ansvarlig for omkostninger som påløper ved en rettslig prosess, herunder rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og annet. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger dersom de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold. 

2.10. Gilles salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende. 


3. Taushetsplikt og innsidebestemmelser 

3.1. Gille er forpliktet til å behandle alle opplysninger mottatt fra klient eller mottatt om klienten, fortrolig. Alle i Gille er pålagt taushetsplikt. 

3.2. Alle i Gille er undergitt særskilte regler i samsvar med gjeldende lovgivning om forbud mot videreformidling av intern informasjon knyttet til børsnoterte selskaper og restriksjoner knyttet til handel med børsnoterte verdipapirer. 

3.3. Opplysninger mottatt av klient vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, i den grad det er nødvendig for oppfyllelsen av oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. 


4. Ansvar, ansvarsbegrensning og forsikring 

4.1. Gilles erstatningsansvar i tilknytning til det enkelte oppdrag er begrenset på følgende måte: - Erstatningsansvaret er oppad begrenset til det femdobbelte av fakturert honorar for fullført oppdrag, evt. av påregnelig fakturering i tilknytning til vedkommende oppdrag. - Erstatningsansvaret er uansett oppad begrenset til Gilles ansvars-forsikringsdekning, som vil bli opplyst og dokumentert på forespørsel eller i tilfelle Gille gjør denne begrensningen gjeldende. 

4.2. Gille, dets partnere og medarbeidere er ikke ansvarlige for indirekte tap eller følgeskader, herunder driftstap, tap av data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. 

4.3. I tilknytning til en del oppdrag kan det være nødvendig eller tilrådelig å engasjere andre rådgivere utenfor Gille, f.eks. revisjonsbistand eller advokatbistand i andre jurisdiksjoner eller på andre spesialområder. Gille vil diskutere dette med klienten når situasjonen oppstår, herunder hvem som bør engasjeres. Klienten vil selv stå som oppdragsgiver overfor slike eksterne rådgivere, også om disse av praktiske grunner stiller sin faktura til Gille. Slike Gille-eksterne rådgivere er selv ansvarlige overfor klienten, og Gille påtar seg derfor ikke noe ansvar for Gille-eksterne rådgivere. Gille hefter heller ikke for eventuelle feil begått av rådgivere som Gille har henvist klienten til. 

4.4. Gille er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering av sakens mulige utfall som advokatfirmaet har gitt på forhånd. 

4.5. Advokatene i Gille er ansvarsforsikret i et anerkjent forsikringsselskap. 


5. Lovvalg og verneting 

5.1. Gilles rådgivning og disse oppdragsvilkår er undergitt norsk rett. 

5.2. Eventuelle tvister kan kun bringes inn for norske domstoler. Verneting er Oslo. 


6. Kommunikasjon 

Dersom partene ikke avtaler annet, samtykker klienten i at kommunikasjonen mellom partene skjer ved bruk av elektronisk post sendt over internett. Om klienten ikke ønsker slik kommunikasjon, kan vi besørge alternativer. 


7. Endringer av oppdragsvilkårene 

Gille kan når som helst - med 30 dagers varsel - endre disse oppdragsvilkårene med virkning fremover.