Viktig rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen

31. oktober 2017 avsa EFTA-domstolen rådgivende uttalelse i sak E-16/16 (sak mellom Fosen-Linjen AS og AtB AS). Saken gjelder vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteresse.

I uttalelsen konkluderer EFTA-domstolen med at brudd på regelverket om offentlige anskaffelser er tilstrekkelig til at oppdragsgiver blir erstatningsansvarlig så lenge leverandøren har lidt et tap og det foreligger årsakssammenheng mellom bruddet på regelverket og det tap som leverandøren har lidt. 


Domstolen mener at erstatning ikke er betinget av at det foreligger skyld eller en vesentlig feil. Uttalelsen kan medføre at domstolene i Norge må endre sin praksis når det gjelder erstatningssaker knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser. 


I Norge har det med bakgrunn i Nucelus-dommen fra Høyesterett (Rt. 2001 side 1062) vært antatt at det må foreligge vesentlige brudd på regelverket for at det skal foreligge ansvarsgrunnlag for den positive kontraktsinteressen. Det er mye som taler for at et slikt krav ikke lenger kan opprettholdes. 


Det blir spennende å følge med hvordan uttalelsen vil påvirke rettspraksis fremover. Uttalelsen fra EFTA-domstolen kan leses her: http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/16_16_...

0
Feed

Skriv en kommentar

hCaptcha